Zdravstvene usluge

Seksualni problemi

Seksualni problemi

Pod pojmom seksualni problemi ili “seksualne disfunkcije” se podrazumevaju problemi u ostvarenju polnog odnosa, zapravo problemi u partnerskoj seksualnoj aktivnosti. Takvi problemi se mogu ispoljiti kroz reagovanje muškarca, ili kroz reagovanje žene. Kod muškaraca se najčešće javlja problem u erekciji penisa, ili nešto rede brzi orgazam. Kod žena se najčešće javlja problem sa orgazmom, nedovoljna seksualna potreba /želja/ za seksualnom aktivnošću, ili vaginizam. Različiti uzroci mogu ušlo viti seksualne disfunkcije. Kome je potrebna pomoć u rešavanju ovakvih problema ispravno je da se javi prvo seksologu, koji će ovakav problem razmotriti sa svih strana relevantnih za nastanak ove vrste problema.

Poremećaj rodnog identiteta

Pod rodnim identitetom se podrazumeva ženski ili muški duševni sadržaj, koji se manifestuje i kroz ponašanje. Kod ljudi je uobičajeno da postoji sklad kod iste osobe između roda i pola, odnosno između duševnog sadržaja i telesnih karakteristika, tako što su oba ženska ili oba muška. Dešava se da kod nekih osoba takav sklad ne postoji, već osobe ženskog roda mogu imati muški pol, ili obrnuto.
Postoje razni stepeni u jačini ovakvog nesklada i mere do koje se takav nesklad ispoljava kroz ponašanje. Od toga će zavisiti i sa koliko teškoća ovakva osoba može pomenuti nesklad da nosi kroz život. Za pomoć u vezi ovakvih problema se treba javiti seksologu.

Bračni problemi

Postoje tri varijante bračnih problema. Jedna se sastoji u lošim interpersonalnim odnosima bračnih partnera, nezavisno od seksualne aktivnosti. Druga varijanta se može ispoljavati u seksualnoj disfunkciji, nezavisno od dobrih interpersonalnih odnosa. Treća varijanta se sastoji u kombinaciji prethodne dve: ili se postojeća seksualna disfunkcija unosi u interpersonalni odnos bračnih partnera, ili se stvoreni loši interpersonalni odnosi bračnih partnera unosi u njihovu seksualnu aktivnost, kada nastaje i seksualna disfunkcija. Ovakva problematika spada u domen psihijatara i psihologa, ali takodje i seksologa.

Neurotični problemi

Neurotični problemi se mogu ispoljavati u raznim varijantama. Navešćemo samo neke primere: hronična psihička napetost ili strepnja /anksioznost/, napadi panike ili strahova koji nemaju jasnog povoda, opsesivne misli ili radnje koje nemaju racionalnog objašnjenja, dugotrajna ili česta neraspoloženja bez povoda, preterana briga o sopstvenom zdravlju bez pokazatelja koji bi opravdali takvu brigu i si. Neurotična reagovanja mogu štetno uticati u interpersonalnoj komunikaciji, na samopuzdanje i efikasnost u svakodnevnoj realnosti. S druge strane takvi problemi mogu opteretiti funkcionalnost unutrašnjih organa, kao stoje srčani ritam, krvni pritisak, disajne organe, rad želuca i si. Ovakvom problematikom se bave psihijatri i psiholozi, primenjujući u lečenju psihoterapiju i odgovarajuće lekove.